گلدن کی 1

شروع عملیات تخریب

/gol0506-2

در تاریخ ۵ شهریور ۹۹ تیم اجرای پروژه عملیات تخریب را آغاز کردند شرح و عکس در ادامه ..