پیش آمدگی

الزامات پیش آمدگی های ساختمان چیست؟

/golke2206-333

همانطور که می دانیم طراحی ساختمان از هر نوعی که باشد یک سری قواعد و ضوابطی وجود دارد که شهرداری ها آن را وضع کرده و رعایت آنها برای هر طراحی لازم است تا به نقشه ها در نظام مهندسی و یا شهرداری ایرادی وارد نشود.