پوشفیت

شروع نبشی کشی جهت اجرای نما (20 خرداد ماه 1401 )

/golke2206-385

پس از تکمیل تیغه چینی دیوارهای پیرامونی اقدام به نصب داربست به جهت اجرای نما نموده.............