پلی وود

اتمام کار تخته گذاری(پلی وودها) بر روی جک ها13 اسفند 99

/golke2206-138

کار تخته گذاری(پلی وودها) بر روی جک ها به اتمام رسیدوبافتن تیر ها در حال اجرا می باشد.