مهندس سلطانی

گزارش مهندس سلطانی از شروع پروژه

/gol0506

توضیحات مهندس سلطانی در روز استارت پروژه گلدن کی ۱