منفی یک

شروع بستن جک های زیر سقف طبقه منفی یک 11 اسفند 99

/golke2206-134

بتن ریزی دیوارهای حائل انجام شدکار بستن جک های زیر سقف طبقه منفی یک شروع شد.همزمان با تکمیل جک های نگهدارنده سقف پلی وود های روغن کاری شده نیز روی انها قرار داده می شوند