مجازی

تکنولوژی "واقعیت مجازی" چیست؟!

/golke2206-267

اصطلاح «واقعیت مجازی» اساساً به معنای «واقعیت نزدیک» است البته این تکنولوژی می‌تواند به هر ویژگی دیگری تبدیل شود اما معمولاً به نوع خاصی از شبیه سازی واقعیت اشاره دارد.