لوله برند پلی ران

پایان عملیات نبشی کشی و شروع اجرای نما ( یکم مرداد 1401)

/golke2206-386

پس از تکمیل عملیات نبشی کشی نما به جهت درگیری بیشتر ملات با سطوح صاف و جلوگیری از جداشدگی نما از دیواره، روی کلیه ستون ها، دیوار برشی، تیر و نبشی ها رابیتس اجرا شد.............