فونداسیون

بازدید مهندس ناظر از نحوه اجرای فونداسیون 20 دی ماه 99

/golke2206-85

کار اجرای قالب بندی در حال انجام می باشد.همچنین مهندس ناظر سازه ساختمان از نحوه اجرای فونداسیون بازدید داشتند.


ردیف میانی فونداسیون موازی با دیوار شمالی اجرا شد 15 دی ماه 99

/golke2206-76

ردیف میانی فونداسیون موازی با دیوار شمالی نیز اجرا شد و همچنین نوارهای قبلی که بافته شده بودند تکمیل شدند.پیش بینی می شود انتهای هفته جاری با تایید مهندس ناظر سازه کار ارماتور بندی فونداسیون اتکمیل شده و اماده قالب بندی و بتن ریزی شود


اخرین نوار میانی و همچنین نوار انتهایی کار بافته شد14دی ماه 99

/golke2206-69

کار تکمیل نوارهای فونداسیون در حال انجام است و اخرین نوار میانی و همچنین نوار انتهایی کار بافته شدند.


اتمام بسته شدن نوارهای فونداسیون 12دی ماه 99

/golke2206-68

نوارهای فونداسیون تا انتهای کار بسته شدند.با استفاده از دوربین نقشه برداری محل دقیق ستون ها مشخص شد تا بتوان میلگردهای ستون ها کاشته شوند


اجرای ارماتور بندی فونداسیون در نوار های میانی 9دی ماه 99

/golke2206-65

اجرای ارماتور بندی فونداسیون در نوار های میانی در حال انجام است و اولین ردیف طولی میانی فونداسیون بافته شد.کار اصلاحات قسمت های قبلی ارماتور بندی نیز انجام می شود


اجرای کار ارماتور بندی فونداسیون با افزایش اکیپ 8دی ماه 99

/golke2206-64

کار ارماتور بندی فونداسیون با افزایش اکیپ ارماتور بندی سرعت بیشتری گرفته و در حال انجام می باشد.


اجرای کار ارماتور بندی فونداسیون 7دی ماه 99

/golke2206-63

کار ارماتور بندی فونداسیون در حال انجام است و ردیف های میانی اجرا می شوند.


اجرای فونداسیون 1دی99

/golke2206-59

تیم اجرایی گلدن کی کار اجرای فونداسیون را اغاز کرده و فونداسیون به صورت نواری از سمت دیوار پیاده رو در حال اجرا می باشد.


اجرای سبدی های پاشنه فونداسیون25اذر99

/golke2206-57

سبدی های پاشنه فونداسیون به طور کامل اجرا شدند و اماده بتن ریزی می باشند.نرده های احتیاط قسمت پیاده رو برای جلوگیری از رخ دادن حادثه جوش داده شدند.


اجرای پاشنه های فونداسیون(باکس سبدی فونداسیون)23اذر 99

/golke2206-55

پاشنه های فونداسیون (باکس سبدی فونداسیون) اجرا شد.کار ارماتور بندی فونداسیون بعد از اجرای شمع ها انجام میشود .دیوار چینی دیوار پیاده رو همچنان ادامه دارد.