طراحی معماری

تکمیل آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طبقه پنجم 22 مهرماه 1400

/golke2206-314

آرماتور بندی تیرهای سقف طبقه پنجم و تکمیل سقف