شیشه بین کابینت

شیشه رنگی بین کابینتی

/golke2206-361

شیشه رنگی بین کابینت، برای زیبایی بخشیدن به فضای آشپزخانه بکار برده می شود.