شهرداری

انجام پروسه مجوز

/gol2810

پرداخت علی الحساب پروانه شهرداری بر اساس نقشه اولیه