شاسی کشی

بتن ریزی سقف طبقه هفتم ( سقف آخر) 1 دی ماه 1400

/golke2206-375

بتن ریزی سقف طبقه هفتم به علت نامساعد بودن هوا و عوامل جوی با چند روز تاخیر و پس از هماهنگی با مهندسین ناظر و کنترل سقف در روز چهارشنبه 1 دی ماه انجام شد،.....................