سلاختمان

مهندسي ساختمان طي 10 سال آينده شاهد تحولات زيادي در جهان خواهد بود

/golke2206-313

مهدي روانشاد نيا عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات با بيان اينكه در حوزه مهندسي ساختمان طي 10 سال آينده شاهد تحولات زيادي خواهيم بود، گفت: انعطاف، نوآوري و تغيير در نگاه از ويژگي هاي آينده مهندسي ساختمان در جهان است.