سرمایه گذاری

بازدید از شرکت مالک یک شهرک در امارات

/dubaisarm

جلسه ایی که در سال ۹۸ با یک شرکت شهرک سازی در دبی توسط آقای سوری انجام شد موارد و نکات مربوط به سرمایه گذاری در پروژه های ساختمان سازی امارات که توسط این شرکت انجام میشود  بررسی............