ستون

تکمیل سقف طبقه ی سوم و بتن ریزی ستون های طبقه ی چهارم 24تیرماه

/golke2206-258

 ساختمان گلدن کی 1 در مرحله طبقه سوم در حال پیشرفت و ساخت است که تمامی ستون های اصلی و فرعی ساختمان برای طبقه چهارم قالب بندی شده و آماده بتن ریزی است و قالب های یونولیت های سقفی برای سقف سوم در حال باز شدن میباشد.