سازه نگهبان

برش قسمتهای سازه نگهبان که مانع اجرای کامل دیوار حائل میشود6 بهمن 99

/golke2206-106

تیم اجرایی گلدن کی با توجه به اینکه برخی از قسمت های سازه نگهبان مانع اجرای کامل دیوار حائل و دیوار برشی سازه می شدند امروز برش این قسمت ها را انجام داده تا دیوار ها به صورت کامل اجرا شوند.