ساختمان سازی با چوب

ساختمان‌های چوبی

/bl190505-5

این نوع ساختمان‌ها در مناطقی که چوب با قیمت ارزان در دسترس است ساخته می‌شوند،مانند شهرهای جنوبی کشور اتریش، بعضی ایالت‌های کشور آمریکا و ...ساختمان‌های چوبی در ایران به علت کمبود منابع کمتر ساخته می‌شود.