ساختمان ترکیبی

ساختمان‌های ترکیبی

/bl19050-6

ممکن است ساختمانی از دو یا چند نوع از انواع فوق ساخته شود مانند ساختمان‌های فلزی-بتنی و یا فلزی-آجری و ... .