روشنایی و نورپردازی درخانه هوشمند

روشنایی و نورپردازی درخانه هوشمند

/golke2206-355

طراحی روشنایی یا نورپردازی استفاده آگاهانه از نور برای رسیدن به اثری زیباشناسی است و نورپردازي امروزه به عنوان یک عامل مهم در طراحی خانه هوشمند و کلیه ی ساختمان های تجاری، مسکونی و تفریحی اهمیت دارد. بی شک حس بینایی یکی از مهمترین حواس انسان می باشد و نور، اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی است.