رباط

ربات ساختمانی به جوشکاری و آجرچینی کمک می کند

/golke2206-214

یک ربات ساختمان سازی رونمایی شده که قادر به حمل ۵۰۰ کیلوگرم بار است، می تواند از پله ها بالا برود و در جوشکاری و آجرچینی کمک کند.