دیوار کشی

دیوار کشی با بلوک سیمانی 19 اذر 99

/golke2206-52

کار دیوار کشی با بلوک های سیمانی در حال اجرا است.تیم اجرایی گلدن کی برای جلوگیری از رانش خاک سمت پیاده رو کار دیوار کشی رو انجام میدهند و میلگرد گذاری خواهد شد بعد از اجرای کامل توسط دستگاه شات کریت بتن پاشی و مستحکم می شود پشت دیوار نیز بتن ریخته خواهد شد.3 چاه شمع باقی مانده نیز توسط بیل حفر شدند