دیوار حائل

شروع کندن چاه تیرک گذاری دیوار حائل

/golke12006

۲۰ شهریور پایان حصار کشی و شروع عملیات کندن چاه برای تیرک گذاری  دیوار حائل بود که عکس های مربوط به آن در این صفحه بارگذاری شده است