دیوار باربر

دیوار باربر و تشخیص آن‌ها

/golke2206-329

دیوار باربر و غیر باربر چیست؟دیوارها در هر سازه‌ای به منظور تقسیم فضای داخلی ساختمان و جداسازی ساختمان از فضای خارجی است. علاوه بر تقسیم بندی فضا، دیوارها وزن سقف و طبقات بالایی را تحمل و به فونداسیون منتقل می‌کنند. به طور کلی دو نوع دیوار در ساختمان وجود دارد. دیوارهای باربر (load bearing wall) دیوارهای غیر باربر( none load bearing wall).دیوارهای غیر باربر باعث جداسازی فضای ساختمان است و وزنی را تحمل نمی‌کنند. اتاق خواب‌ها، آشپزخانه و دیگر فضاهای داخلی به وسیله دیوارهای غیر باربر به وجود می‌آیند.دیوارهای باربر وزن طبقات بالایی و دیگر ملزومات را تقسیم کرده و به فونداسیون انتقال می‌دهند.