دیوارکشی

باز کردن قالب فونداسیون و تکمیل دیوارکشی29 دی ماه 99

/golke2206-101

بعد از باز کردن قالب های فونداسیون اکیپ اجرایی در حال تکمیل دیوار برشی و ستون ها می باشند.


دیوار کشی با بلوک سیمانی22اذر99

/golke2206-54

کار دیوار کشی با بلوک سیمانی  در حال انجام است.بعد از دیوار چینی بلوک ها مهار شده و پشت آن ها با ملات پر می شوند.این عملیات برای کل دیوار سمت پیاده رو زمین در حال اجرا میباشد


اکیپ ارماتور بندی مشغول ساخت خرک ها و برش میلگردها20اذر99

/golke2206-53

اکیپ ارماتور بندی مشغول ساخت خرک ها و برش میلگردها هستند برای اجرای فونداسیون همچنین کار اجرای دیوار توسط بلوک ها نیز در حال انجام بود