دکوراسیون فرانسوی

دکوراسیون داخلی فرانسوی

/bl19050-21-2

طراحی داخلی به سبک فرانسوی مشهور به دل فریبی و همچنین با نشاطی است. سبک فرانسوی در طراحی داخلی ترکیبی از سبک روستیک (روستایی) و سلطنتی (شاهانه ) است.