دکوراسیون بوهمیان

دکوراسیون داخلی بوهمیان

/bl19050-18-2

دکوراسیون بوهمیان یا سبک کولی شما را از هر محدودیت و چارچوبی خارج خواهد کرد. در این چیدمان شما می‌توانید همه‌ی قوانین موجود در سبک‌ها را نادیده گرفته و محیط را به دلخواه خود و با رنگ‌های گوناگون دکور کنید. در این سبک شما می‌توانید فرهنگ و هویت‌تان را بیش از هر زمان دیگری نمایش دهید. استفاده از وسایل مختلفی که هماهنگی خاصی با یکدیگر ندارند، از مهم‌ترین ویژگی‌های چیدمان بوهمیان است. در این دکوراسیون خبری از سادگی نیست و با محیطی شلوغ روبه‌رو خواهید بود.