خط کشی فوندانسیون

خط کشی پاشنه فوندانسیون 28ابان99

/golke2206-45

پاشنه فونداسیون ها با گچ خط کشی شدند.همچنین محل چاه شمع ها نیز مشخص شدندعمق چاه شمع ها 3 متر و قطرشان 1 متر است.عمق پاشنه ها 30 سانتی متر میباشد.داخل کارگاه نردبان محافظ دار نصب شد