خاک برداری

جوش دادن ساپورت های سازه نگهبان و خاک ریزی در مجاور دیوار همسایه 15ابان 99

/golke2206-35

کار خاکبرداری همچنان در حال اجرا میباشد وتیم اجرایی گلدن کی در مجاور دیوار همسایه برای احتیاط و حفظ ایمنی خاک تراشیده شد و ساپورت های سازه نگهبان جوش دادند .