خانه خشتی

ساختمان‌های خشتی و گلی

/bl19050-4

در نماهای فضاهای محلات مسکونی در شهرهای کهن ایرانی...............