خانه آجری

ساختمان‌های آجری

/bl190503-3

برای ساختمان‌های کوچک که از 2 طبقه تجاوز نمی‌نمایند می‌توان از این نوع ساختمان استفاده نمود