خاموت

ادامه اجرای کار ارماتور بندی و خاموت های ستون ها 30 دی ماه 99

/golke2206-102

کار ارماتور بندی و خاموت های ستون ها و دیوارهای برشی و حائل همچنان در حال انجام می باشد.