حفاری

حفاری چاه جهت نمونه برداری خاک

/gol2110

حفاری چاه در زمین پروژه  جهت نمونه برداری خاک