جک گذاری

تراز ستون ها و جک گذاری قالب دیوارها 21بهمن 99

/golke2206-117

کار قالب بندی به اتمام رسیده ستون ها به طور کامل شاقول و تراز شدندجک های مورد نیاز برای قالب دیوار ها زده شد تا در هنگام بتن ریزی فشار وارد بر قالب ها آن ها را باز نکند.