تیرچه گذاری

شروع عملیات تیرچه گذاری بر اساس نقشه

/golke2206-149

قالب بندی و بستن آویز های سقف به پایان رسید و عملیات تیرچه گذاری بر اساس نقشه هادر حال انجام می باشد.