تخریبت

تخریب لب بند ساختمان

/golke2206-376

تخریب لب بند ساختمان برای دریافت مجوز اداره برق