برند مورگن

جلسه در دبی با شرکت مجری ساختمان هوشمند

/bl200508

در تاریخ  ۸ ژانویه ۲۰۲۰ یک جلسه با شرکتی در دبی که محصولات ساختمان هوشمند برند مورگن آلمان را عرضه میکردند داشتیم