بتن ریزس

آغاز کار ستون ها بعد از بتن ریزی سقف 28 اردیبهشت 1400

/golke2206-182

میلگرد های ستون ها به صورت 6 متری بریده می شوند تا پرتی میلگرد کمتری داشته باشیمدیوار برشی سمت دیوار همسایه به علت سست بودن دیوار که با اجر سفال بنا شده نیاز به قالب مجزا داشت.لذا ابتدا قالب های فلزی مورد نیاز خریداری شد و بعد از کارای جوشکاری توسط جرثقیل کار گذاشته شد.