بتن

راهکارهای تخصصی برای تعمیر بتن آسیب دیده

/golke2206-275

روش های تخصصی ترمیم و تعمیر بتن را می توان به عنوان راهکاری قابل اطمینان جهت مقاوم سازی انواع ساختمانها شامل ساختمان های تجاری، عمومی، مسکونی و حتی بناهای تاریخی و در نتیجه بازگرداندن عملکرد آن ها به سطح استاندارد به کار برد.