امارات

بازدید از شرکت ساختمان

/dubaisakh

 در جلسه مشاوره و بازدید از یکی از شرکت های مهم برج سازی در امارات توسط آقای سوری در دی ماه ۱۳۹۸ از ...........