اسکیس

اسکیس در پروژه‌های معماری

/golke2206-324

 اسکیس ( Esquisse) یا اسکچ ( Sketch) طراحی سریع ایده‌ای در ذهن است. اسکیس در پروژه‌های معماری مانند یک نقشه خام است که کم کم گسترش پیدا می‌کند. در پروژه‌های معماری خطوط پیرامونی یک سازه رسم می‌شود و سپس جز به جز پیش می‌رود. در هنرهای تجسمی بیشتر هنرمندان در شروع یک پروژه هنری، ایده‌اشان را طراحی می‌کنند. در اسکچینگ توجه به جزییات معماری مهم نیست و هدف برون‌ریزی افکار روی کاغذ است. این شکل بی‌واسطه طراحی سال‌ها قبل در میان معماران و دیگر هنرمندان تجسمی رواج داشته. اسکیس‌های معروفی از داوینچی باق مانده است. داوینچی ابتدا ذهنیاتش را روی کاغذ به صورت ابتدایی تصویر می‌کرده. اسکچ با مداد، گچ و… هر چه که بتوان با آن خط رسم کرد انجام می‌گیرد.