ارماتور بندی

اتمام کامل کار آرماتور بندی و قالب بندی 25 دی ماه 99

/golke2206-95

تیم اجرایی گلدن کی کار خاموت گذاری برخی قسمت های باقی مانده فونداسیون را انجام داده و کار قالب بندی و آرماتور بندی به طور کامل پایان یافت.