ارماتوربندی

اتمام و تکمیل کلیه کار های ارماتور بندی14بهمن99

/golke2206-111

کلیه کار های ارماتور بندی تکمیل و انجام شد. فضاهای خالی و درز انقطاع دیوارها فوم گذاشته شد برای جلوگیری از چسبندگی دیوار ها به ساختمان همسایه و پر شدن فضای درز انقطاع.


اتمام کار ار ماتور بندی ستون ها 1 بهمن 99

/golke2206-103

کار ارماتور بندی ستون ها به اتمام رسید و ستون ها طبقه -1 تکمیل شدند.برای قالب بندی ستون ها نیاز است دستک ستون سازه بریده شود تا بتوان قالب بندی را انجام داد.


کار تکمیل ارماتور بندی در حال انجام می باشد 21دی ماه 99

/golke2206-86

کار تکمیل ارماتور بندی در حال انجام می باشد همزمان قالب قسمت های تکمیل شده بسته و اماده بتن ریزی می شوند.موارد مطرح شده توسط مهندس ناظر سازه نیز در حال اصلاح میباشند