ارماتور

رفع نواقص مطرح شده از طرف مهندس ناظر 22دی ماه99

/golke2206-87

اکیپ ارماتور بندی نواقص مطرح شده از طرف مهندس ناظر را تکمیل کرده و کار ارماتور بندی به اتمام رسیده است.


بستن ارماتور ستون های طبقه -1 16دی ماه 99

/golke2206-80

ارماتور فونداسیون تقریبا تکمیل شده است و تیم اجرایی گلدن کی امروز کار بستن ارماتور ستون های طبقه -1 را به انجام رساندند .