اجرا

اجرای کار ستون گذاری و سازه نگهبان سمت پیاده رو7اذر99

/golke2206-48

تیم اجرایی گیدن کی در حال اجرای کار ستون گذاری و سازه نگهبان سمت پیاده رو هستن و برای مهار خاک نیز بعد از قالب بندی توسط دستگاه شات کریت پشت قالب ها پر خواهد شد