آشپزخانه ها به شکل طویل و باریک

طراحی آشپزخانه ها به شکل طویل و باریک

/bl200506

گر فضای کوچکی برای طراحی داخلی منزل در اختیارتان است، بهترین گزینه برای شما استفاده از طراحی آشپزخانه های طویل و باریک است که در اصطلاح به آن، Galley گفته می شود