آرماتوربندی

وال پست و هدف از اجرای آن در ساختمان چیست؟

/golke2206-379

به طور کلی وال پست وظیفه انتقال نیرو از دیوار به فریم ساختمان را دارد که به واسطه این انتقال نیرو، دیوار دچار تخریب و آسیب دیدگی نخواهد شد. نیرویی که در این جا از آن نام برده می شود، نیروی حاصل از باد یا زلزله است.


بتن ریزی ستونهای طبقه ششم 29 مهرماه 1400

/golke2206-321

با توجه به اینکه قسمتی از آرماتور بندی ستون ها و دیوارهای برشی طبقه ششم همزمان با اجرای سقف ششم انجام شده بود...................


تکمیل آرماتور بندی دیوار برشی ها و ستون های طبقه همکف 22فروردین 1400

/golke2206-151

آرماتور بندی دیوار برشی ها و ستون های طبقه همکف تکمیل شد و بعد از قالب بندی دیوار و ستون ها تمامی ستون ها طبق نقشه معماری با رعایت فاصله از حریم پیاده رو چک شدند.دیوار های قسمت پیاده رو و حیاط که در مجاور آب قرار دارند ایزوگام و عایق شدند.امروز بتن ریزی دیوار ها و ستون ها انجام شد.