بایگانی نوشته‌ها


اجرای بتن ستون ها و باز کردن قالب ها 25بهمن99

اجرای بتن ستون ها و باز کردن قالب ها 25بهمن99

بعد از اجرای بتن ستون ها و گذشت یک روز از بتن ریزی آن ها امروز اکیپ اجرایی در حال باز کردن قالب ها می باشند.همانطور که در عکس ها مشخص است بتن ریزی به نحو احسن انجام شده و هیچ نوع کرم خوردگی در آن مشاهده نمی شود.