بایگانی نوشته‌ها


خط کشی پاشنه فوندانسیون 28ابان99

خط کشی پاشنه فوندانسیون 28ابان99

پاشنه فونداسیون ها با گچ خط کشی شدند.همچنین محل چاه شمع ها نیز مشخص شدندعمق چاه شمع ها 3 متر و قطرشان 1 متر است.عمق پاشنه ها 30 سانتی متر میباشد.داخل کارگاه نردبان محافظ دار نصب شد

استفاده از بیل مکانیکی برای ادامه خاکبرداری 21ابان 99

استفاده از بیل مکانیکی برای ادامه خاکبرداری 21ابان 99

تیم اجرایی گلدن کی از بیل مکانیکی برای ادامه خاکبرداری استفاده کردن .برای داشتن قدرت مانور بیشتر و کار با ظرافت بیشتر در کناره دیواره های پیرامون و همچنین تسطیح کردن این کار توسط مینی بیل انجام می شود

قالب بندی دیوارهای مجاور همسایه 19ابان 99

قالب بندی دیوارهای مجاور همسایه 19ابان 99

کار قالب بندی دیواره های مجاور همسایه در حال اجراست و همچنین مستحکم کردن خاک دیواره ها با ملات سیمانی برای جلوگیری از رانش انجام می شود.نیاز است برای انجام خاکبرداری کامل و تکمیل سازه نگهبان ، به آهستگی پیشروی کرد و هر قسمت ابتدا مستحکم شود وسپس کل خاکبرداری انجام پذیرد.