الزامات پیش آمدگی های ساختمان چیست؟

الزامات پیش آمدگی های ساختمان چیست؟

یکی از این ضوابط الزامات پیش آمدگی ساختمان است. بطور کلی ۲ نوع پیش آمدگی در ضوابط ملاک عمل است:

۱-پیش آمدگی در معابر عمومی
۲-پیش آمدگی در محدوده مالکیت

ما در این مطلب سعی خواهیم کرد به مهمترین این نکات اشاره کنیم:

پیش آمدگی در معابر عمومی

* پیش آمدگی در معابر با پهنای کمتر از ۱۲ متر و در معابر موسوم به بزرگراه مجاز نیست.
* هیچ گونه لوله کشی و کانال کشی تاسیساتی نباید در جداره خارجی پیش آمدگی طبقات و بام تعبیه شود.
* پیش آمدگی زیر زمین ساختمان در خارج از محدوده مالکیت و در معابر عمومی ممنوع است.
* پیش آمدگی تا عمق حداکثر ۸۰ سانتی متر در ارتفاع بیش از ۳.۵ متر و فاصله افقی بیش از ۸۰ سانتی متر از معابر عمومی با پهنای 12 تا ۲۰ متر مجاز است.

 پیش آمدگی تا عمق حداکثر 1.2 متر در ارتفاع بیش از ۳.۵ متر و فاصله افقی بیش از ۸۰ سانتی متر از معابر عمومی با پهنای بیش از 20 متر مجاز است.

 درگاهی و لبه کف پنجره ؛ نیم ستون چسبیده به دیوار، قرنیز و لوله های آب باران و پله یا شیبراه ورودی با عمق حداکثر ۱۰ سانتی متر در ارتفاع حداقل ۳.۵ متر از کف معبر مجاز است.

 

 

بیشتر بخوانید: وظایف مهندسان ناظر معماری چیست؟

 


پیش آمدگی در داخل محدوده مالکیت

پیش آمدگی طبقات و یا بخشی از آنها از ارتفاع حداقل ۲.۷۰ متر در صورتی که در داخل حدود سطح اشغال اعلام شده از شهرداری باشد مجاز است.

 پیش آمدگی سایبان یا باران گیر بام از حد ساختمان به عمق حداکثر ۸۰ سانتی متر در ارتفاع حداقل ۲.۷۰ متر از کف زمین در صورتی که از حد زمین مجاور حداقل ۸۰ سانتی متر فاصله داشته باشد مجاز است.

 در گذر هایی با عرض کمتر از ۱۲ متر طول پیشروی صفر است و در گذرهای بیش از ۱۲ متر و کمتر از ۲۰ متر طول پیشروی برابر با ۸۰ سانتیمتر بوده و در گذرهایی با عرض بیش از ۲۰ متر حداکثر طول پیش روی ۱۲۰ سانتیمتر است. اما این مقادیر برای میزان پیشروی در صورتی مجاز است که لبه سواره رو حداقل ۸۰ سانتیمتر از لبه سواره رو فاصله داشته باشد. نحوه انجام محاسبات طول پیشروی بر اساس این دو عامل در این فیلم توضیح داده شده است.


الزامات پیش آمدگی های ساختمان

محاسبه طول پیشروی در معابر عمومی

پیش آمدگی های مجاز ساختمان در معابر عمومی، با در نظر داشتن محـدودیت هـای گفتـه شـده از نظر این مقررات به شرح زیر است:

آ- پیش آمدگی طبقات یا بخشی از آنها از خط مرز مالکیت، به عمق حـداکثر ۸۰/۰ متـر در معـابر عمومی با پهنای ۱۲ تا ۲۰ متر، در صورتیکه حد زیرین پـیش آمـدگی از بالاترین نقطه ی کف معبر حداقل ۵۰/۳ متر ارتفاع داشته و حد پیش آمدگی آن از لبـه سـواره رو حـداقل ۸۰/۰ متـر فاصله ی افقی داشته باشد.

ب- پیش آمدگی طبقات یا بخشی از آنها از خط مرز مالکیت، به عمق حداکثر ۲/۱ متر در معابر عمومی با پهنای بیش از ۲۰ متر، با رعایت سایر شرایط بند آ.

پ- پیش آمدگی سایبان یا بارانگیر بام از حد ساختمان، به عمق حداکثر ۸۰/۰ متر ، در صورتیکه حد زیرین آن از بالاترین نقطه ی کف معبر حداقل ۵۰/۳ متر ارتفاع داشته و حد پیش آمدگی آن از لبه سوارهرو حداقل ۸۰/۰ متر فاصله ی افقی داشته باشد.

مقررات کلی

ت- ساباط و پل هوایی که بین ساختمانها بر روی کوچه ها و معابر فرعی احداث شود، مشروط به اخذ مجوز از شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ی ساختمان و در صورتی که ارتفاع حداقل ۵۰/۳ متر از معبر رعایت شده باشد.

ث- تابلوها و سایر عناصر الحاقی به ساختمان منطبق با مبحث بیستم و سایر ضوابط طرح های توسعه وعمران شهری مشروط بر آنکه لبه ی خارجی آنها بیشتر از ۸۰/۰ متر با لبه ی جدول سوارهرو فاصله ی افقی داشته باشد.

ج- درگاهی و لبه ی کف پنجره، نیمستون چسبیده به دیوار، قرنیزها، لوله های آب باران، پله یا شیبراه ورودی و دیگر عناصر ساختمانی که در ارتفاع کمتر از ۵۰/۳ متر از کف معبر مجاور باشند، نباید بیش از ۱۰/۰ متر در معبر عمومی پیش آمدگی داشته باشند.

چ- درهای ساختمانها و تصرف هایی که به سمت بیرون و معبر عمومی باز می شوند، ضمن لزوم نصب علایم احتیاط، نباید در حالت باز بیش از ۱۰/۰ متر وارد حریم معبر شوند.

محاسبه طول پیشروی در معابر عمومی در داخل محدوده مالکیت

پیش آمدگی های مجاز ساختمان در داخل محدوده مالکیت، با در نظر داشتن محدودیت های گفته شده از نظر این مقررات به شرح زیر است:

آ- پیش آمدگی طبقات یا بخشی از آنها از لبه ی خارجی طبقه ی زیرین مشروط بر آنکه لبه ی بیرونی آنها در داخل حدود سطح اشغال مجاز اعلام شده توسط شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه قرار گیرد و ارتفاع حد زیرین آن از بالاترین نقطه ی کف زمین حداقل ۷۰/۲ متر باشد.

ب- پیش آمدگی سایبان یا بارانگیر بام از حد ساختمان به عمق حداکثر ۸۰/۰ متر، در صورتیکه حد زیرین آن از بالاترین نقطه ی کف زمین حداقل ۷۰/۲ متر ارتفاع داشته و حد پیش آمدگی آن از لبه محدوده زمین مجاور حداقل ۸۰/۰ متر فاصله ی افقی داشته باشد.

محاسبه طول پیشروی در معابر عمومی زیرزمین

پیش آمدگی زیرزمین ساختمان در خارج از محدوده مالکیت و در معابر عمومی ممنوع است.

مبحث چهارم

تعبیه ی مجراهای خارجی نور و هوا در حدود داخلی ملک و خارج از سطح اشغال تعیین شده، مشروط به اخذ مجوز از شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ی ساختمان و در صورتی مجاز است که برای مقاصدی غیر از تأمین نور و هوا مورد استفاده قرار نگیرند و الزامات قسمت های قبلی در آنها رعایت شده باشد. این مجراها بسته به فضاهایی در زیرزمین که نیاز به نور و تهویه دارند، میتوانند در کنار جبهه های آزاد بنا ادامه یابند و کف آنها نباید جزیی از مساحت زیرزمین محاسبه شود.

 پیش آمدگی زیرزمین به عنوان بخشی از ساختمان در داخل مرز مالکیت و خارج از محدوده اشغال اعلام شده توسط شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه مشروط به انطباق با ضوابط طرح های مصوب توسعه و عمران شهری و اخذ مجوز از مراجع یاد شده است. این پیش آمدگی باید تابع الزامات زیر باشد:

آ- تراز روی سقف آن بیشتر از بالاترین تراز مجاز برای محوطه ی ساختمان نباشد و باعث اختلال در عملکرد، نورگیری و سایر الزامات فضاهای ساختمان، محوطه ی اطراف آن و ساختمانها و زمین های همجوار نشود.

ب- در صورتیکه از سقف آن برای عبور وسایل نقلیه و به ویژه ماشینآلات و تجهیزات امدادرسانی استفاده شود، باید مقاومت مکانیکی لازم برای تحمل وزن آنها را در حین تردد یا عملیات امداد داشته و دچار نشست یا ریزش نشود.

پ- در سقف آن الزامات عایقکاری رطوبتی و هدایت و دفع نزولات جوی مشابه بام ساختمان رعایت شده باشد.

ت- پیش آمدگی زیرزمین به نحوی موجب تغییر مشخصات فضای باز، محوطه و ساختمان نشود که باعث اختلال در تامین حداقل الزامات مربوط به آنها مانند سرانه ی فضای سبز و سایر تجهیزات الزامی در محوطه و همچنین پایداری و ایمنی ساختمان گردد.

محاسبه طول پیشروی در معابر عمومی محدودیت پیش آمدگی ها

پیش آمدگی هایی که در این مقررات مجاز اعلام شده است در موارد زیر محدود یا ممنوع می شود:

مقررات کلی

آ- در صورتیکه با سایر الزامات یا محدودیت های تعیینشده در ضوابط طرح های مصوب توسعه و عمران شهری و مقررات مباحث ششم و هشتم مقررات ملّی ساختمان برای پیش آمدگی ها مغایرت داشته باشد.

ب- در صورتیکه برای تامین منافع عمومی، محدودیت های دیگری توسط مراجع قانونی مسئول تعیین شده باشد.

پیش آمدگی در معابر با پهنای کمتر از ۱۲ متر و در معابر موسوم به بزرگراهها مجاز نیست، مگر آنکه در طرح توسعه و عمران شهری یا ضوابط شهرسازی مصوب برای شهر یا منطق های، ضمن رعایت سایر الزامات پیش آمدگی، به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

هیچگونه لوله کشی و کانال کشی تأسیساتی نباید در جداره خارجی پیش آمدگی طبقات و بام تعبیه شود.

هیچ قسمت از ساختمان نباید به داخل حیاط های کوچک محصور (پاسیوها) که برای نورگیری و تهویه ی فضاهای ساختمان تعبیه می شوند، پیش آمدگی داشته باشد.

همچنین بخوانید...

30 شهریور 1400 اخبار مرتبط اخبار ساختمان

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...